Rozwój własny

 

1)  Dobra komunikacja - szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy na temat komunikacji werbalnej i niewerbalnej w formie ćwiczeń praktycznych. Zajęcia pokazują jak słuchać i mówić, by budować i rozwijać pozytywne relacje międzyludzkie. Szkolenie pozwala również poznać własny styl komunikacji, zobaczyć własne postawy wobec innych ludzi, uczy przekazywania klarownych informacji, wydawania spójnych komunikatów. Ponadto uczestnicy poznają nowoczesne techniki oddziaływania na otoczenie.     Czas trwania 16 godzin.

 

2)  Emocje na twarzy i w duszy” - emocje mogą być naszym wrogiem lub sprzymierzeńcem w życiu prywatnym i zawodowym, w podejmowaniu decyzji, czy w kontaktach z innymi ludźmi, dlatego warto poznać naturę emocji, umieć rozpoznawać je u siebie oraz nauczyć sie nad nimi panować. Ponadto proponowany warsztat ma na celu wykształcić lub pogłębić empatię, ułatwiać kontakty z innymi ludźmi, nauczyć jak w sytuacjach zawodowych w sposób świadomy zarządzać swoimi emocjami i radzić sobie z emocjonalną postawą innych osób.     Czas trwania 10 godzin.

 

3)  Trening asertywności - zajęcia pozwalają na zdobycie wiedzy na temat asertywności, zorientowanie się we własnej asertywności, wyćwiczenie tej umiejętności w grach symulacyjnych. Trening wzmacnia poczucie własnej wartości, uczy jak stawiać granice i traktować siebie i innych z szacunkiem.     Czas trwania 16 godzin.

 

4)  Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych - celem warsztatu jest nie tylko zdobycie wiedzy na temat konfliktów, ich rodzajów, sposobów i strategii ich rozwiązywania, ale również wykształcenie umiejętności kontrolowania emocji w sytuacji zadaniowej (rozwiązywania konfliktu), a następnie ich rozładowywania w sposób akceptowany społecznie. Warsztat uczy jak rozpoznawać sytuacje konfliktowe, jak się przygotować do nich i w jaki sposób rozwiązać konflikty interpersonalne.     Czas trwania 20 godzin.

 

5)  Negocjacje - celem zajęć jest zdobycie informacji na temat konfliktów i sposobu radzenia sobie z nimi poprzez negocjacje. Warsztaty pozwalają na wytrenowanie umiejętności negocjacyjnych w grach symulacyjnych.     Czas trwania 16 godzin.

 

6)  Radzenie sobie ze stresem oraz profilaktyka zespołu wypalenia - głównym celem szkolenia jest podwyższenie umiejętności reagowania na sytuacje trudne. Dodatkowo szkolenie wyposaża w wiedzę i umiejętności z zakresu przeciwdziałania powstawania i rozwoju wypalenia zawodowego.     Czas trwania 16 godzin.

 

7)  Ja i stres - warsztat pozwala na zdobycie wiedzy na temat powstawania stresu, jego skutków oraz sposobów radzenia sobie z nim. Uczestnicy po odbyciu zajęć posiądą umiejętności zachowania się w obliczu stresowej sytuacji, nauczą się technik relaksacyjnych, rozwiną odporność na stres, zmienią przyzwyczajenia i nawyki na bardziej prozdrowotne, a przede wszystkim znajdą swój własny sposób na radzenie sobie ze stresem.     Czas trwania 20 godzin.

 

8)  Wzmacnianie poczucia własnej wartości - celem warsztatu jest dokonanie własnej autoanalizy uczestników, poznanie swoich mocnych stron oraz możliwości wykorzystania ich w kierunku poprawy jakości życia i pracy. Uczestnicy uczą się pozytywnego nastawienia do siebie i życia, zdobywają wiedzę o uczuciach, granicach psychologicznych, decyzjach, kształtują umiejętności osiągania celów. Dodatkowym efektem warsztatu jest wzrost poczucia wartości uczestników, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz rozbudzanie zainteresowań.     Czas trwania 15 godzin

 

9)  Trening twórczości - celem warsztatów jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy dotyczącej twórczości oraz próba wyćwiczenia umiejętności rozwiązywania zadań przez zastosowanie różnych metod kształcenia kreatywnego. Zajęcia pobudzają twórczą motywację, kształtują kreatywne i efektywne sposoby radzenia sobie z ludźmi, pracą, zadaniami, rozwijają indywidualne zdolności uczestników.     Czas trwania 20 godzin

|<<